Loading...

It is currently 21 Sep 2019 16:13
This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 1 post ] 
 Pravila foruma / Forum rules 
Author Message
Owner
Owner
User avatar
Postova: 782
Online: 508d 14h 54m 18s
Drzava:Serbia (rs)
Zahvalio: 279 put/a.
Zahvaljen:679 put/a.
Post Pravila foruma / Forum rules
Bosnia


PRAVILA:

O Forumu:

1. Forum je osmisljen sa idejom da okupi sto vise ljudi radi druzenja i igranja.

2. Forum je u vlasnistvu nick "TATA"

3. Tim administratora i moderatora je odgovoran i zaduzen za uspesan rad ovog foruma.

Pravila otvaranja tema i pisanja poruka:

1. Potrudite se da procitate sto vise tema koje se trenutno nalaze na odredjenom forumu. Ukoliko zelite da otvorite novu temu, prethodno pogledajte listu postojecih tema, jer je vrlo moguce da je neko vec otvorio takvu temu, pa mozete svoje pitanje/komentar dodati u toj temi.

2. Na forumu nije dozvoljeno vredjanje,psovanje,upotreba vulgarnih reci,kleveta i slicno bilo regularnih clanova, bilo uredjivackog tima.

3. Ukoliko poruka sadrzi neku od gore navedenih stvari bice odmah i bez obrazlozenja obrisana pri cemu korisniku moze biti skrenuta paznja kako ne bi u buducnosti ponavljao greske koje krse Pravilnik.

4. Ukoliko Vam nije jasno zasto je vasa poruka obrisana ili smatrate da ste osteceni, obratite se moderatoru koji je zaduzen za taj deo foruma na PM (privatna poruka) ili direktno administratoru foruma.

5. Sve teme i poruke tipa "Zasto je moja poruka obrisana", "Administrator/Moderator me mrzi" i slično bice odmah i bez obrazlozenja obrisane. Ovo ukljucuje i sve peticije, molbe i zalbe za ponistenje vasih suspendovanih naloga,tema itd.

6. Ukoliko smatrate da je doslo do krsenja Pravilnika, ili Vas neka poruka ili tema uvredi ili Vam na neki nacin zasmeta prijavite to preko linka "Prijavi poruku moderatoru" ili putem privatnih poruka moderatoru zaduzenom za taj deo foruma. Ukoliko moderator zakljuci da je Vase obrazlozenje za uklanjanje dela ili cele teme/poruke opravdano, tema/poruka ce biti delomicno ili skroz uklonjena, ili na drugi nacin skracena.

7. U porukama nije dozvoljena upotreba svih velikih slova (CAPS), glomaznih fontova, Java Script-a, tabela, posebnih zaglavlja, skracenih slova ili sličnih HTML/BBcode sadržaja. U protivnom takve poruke bice obrisane a autor upozoren.

8. Zapamtite da se na forumu sve bazira na dobroj volji ucesnika, i da niko nije obavezan da Vam odgovori na temu/poruku! Dakle, ne ocekujte da bilo ko obavezno odradi sav posao umesto Vas. Rado cemo pomoci oko svakog pitanja koje imate ili u slucaju da Vam "gori pod nogama", ali morate da pokazete bar malo razumevanja prema ljudima koji se trude da odgovore na Vasu temu.

9. Ne budite nestrpljivi! Postoji velika moguc‡nost da odmah po postovanju dobijete odgovor/repliku, ali ce cesto proc‡i i više od 1-3 dana pre nego sto se pojavi neko ko je zainteresovan za Vasu temu. Ne ponavljajte poruku u toku nekoliko dana ukoliko vidite da Vam niko ne odgovara.

10. Ne verujte prvom odgovoru koji dobijete. Sacekajte nekoliko dana dok se vise upucenih osoba ne ukljuci u diskusiju i da svoje misljenje o temi. Vrlo je moguce da cete sami morati da izaberete pravu opciju iz spektra ponudjenih odgovora, nakon sto razmotrite sve iznete argumente.

11. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova na forumu snose iskljucivo njihovi autori, čiji je pseudonim jasno oznacen pored sadrzaja teksta.

12. Administratori/moderatori nisu odgovorni za ono sto napisu clanovi foruma. Administratori/moderatori snose odgovornost samo za sadrzaje svojih poruka.

13. Administratori/moderatori i clanovi foruma ne odgovaraju za reci koje u njihovo ime neko drugi kaze ili otkuca na drugim sajtovima, forumima ili chatu.

14. Zabranjeno je postavljanje inficiranih warez linkova!
Vlasnici i moderatori foruma ne snose odgovornost ukoliko pokupite virus prilikom download-a nekog fajla sa foruma koji je postavio obican clan.
Sve sto preuzimate sa foruma preuzimate na sopstvenu odgovornost!


U vezi registracije naloga:

1. Najstroze je zabranjeno registrovanje vise od jednog korisnickog imena. U protivnom bice banovan i stari i svi novi. Ovo se posebno odnosi na one koji otvaraju nove naloge da bi nekome pretili, vredjali i sl. Takodj‘e se odnosi i na vec banovane korisnike koji otvaranjem novog naloga pokusavaju da ponovo ucestvuju u radu foruma.
Koriscenje foruma nije pravo vec‡ privilegija!

Uopsteno:

1. Ukoliko se neki clan foruma ne bude ponasao prema ovom Pravilniku bic‡e upozoren u vidu opomene. Takodj‘e ako Administratori/moderatori procene da je neki clan napravio ozbiljniji prekrsaj, clan moze biti banovan na odredjeno vreme ili skroz udaljen sa foruma. Odluku o tome ce doneti urednicki tim foruma.

2. Ukoliko primetite da je neka stavka pravilnika prekrsena slobodno kontaktirajte nekog od moderatora.

3. Takodje, moderatori Foruma duzni su da postuju sve stavke ovog pravilnika. Ukoliko smatrate da se neko od moderatora ne pridrzava gore navedenog, da se ponasa nasilnicki ili pristrasno, mozete se obratiti vlasnicima foruma na PM (Administratori)

U vezi sa primedbama i pitanjima:

1. Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili primedbe u vezi Foruma, slobodno kontaktirajte nekoga od moderatora, ili postavite pitanje u forumu "Pitanja vezana za forum".

Sirmium Community je u privatnom vlasništvu i kao takvi ni u kom slučaju ne odgovaraju za sadržaj tekstova koji je napisan od strane članova foruma. Stavovi članova foruma ne predstavljaju stavove zajednice niti njihovog vlasnika. Stavovi osoblja foruma takođe ne predstavljaju stav zajednice niti njihovog vlasnika,jer su individualne prirode. Takodje Sirmium Community niti njihovi vlasnici ni u kom slučaju ne odgovaraju za bilo kakve neprijatnosti koje vam se mogu mogu desiti usled nepoštovanja gore navedenih i opštih pravila korišćenja foruma.

Upotrebom ovog foruma, obećavate da nećete slati materijal koji je lažan, klevetnički, netačan, vulgaran, seksualno orijentisan, preteći, ugrožava privatnost drugih ljudi ili na bilo koji način krši međunarodne zakone ili zakone države u kojoj se nalazi server ovog foruma. Slažete se i da nećete slati materijal zaštićen autorskim pravom ukoliko vi ne posedujete autorsko pravo ili nemate pisano dopuštenje vlasnika autorskog prava materijala. Spam, reklamiranje, lančana pisma i piramidalne šeme su takođene zabranjene na ovom forumu.

Imajte na umu da osoblje ili vlasnici ovog foruma ne mogu da potvrde ispravnost poruka. Mi ne pratimo aktivno poslate poruke i stoga nismo odgovorni za njihov sadržaj. Ne garantujemo ispravnost, kompletnost ili upotrebljivost bilo kojih prikazanih informacija. Poslate poruke izražavaju stavove autora a ne nužno i stavove osoblja ili vlasnika ovog foruma. Svako ko primeti spornu poruku, može odmah da obavesti administratora ili urednike. Osoblje i vlasnik ovog foruma zadržavaju pravo da uklone sporan sadržaj, u razumnom vremenskom roku, ukoliko utvrde da je uklanjanje neophodno. S obzirom da se ovaj proces odvija ručno, shvatite da ne možemo odmah da uklonimo ili izmenimo sve poruke. Ovo se odnosi i na informacije u profilima naših članova.


Vaša Sirmium Community zajednica!

English


RULES

About the Forum:

1. The forum is designed with the idea of ​​gathering as many people as possible for socializing and playing.

2. Forum is owned by nick "TATA"

3. The team of administrators and moderators is responsible and responsible for the successful work of this forum.

Rules for opening topics and writing messages:

1. Make sure to read as many topics as they currently are on a particular forum. If you want to open a new topic, first check the list of existing topics, because it is very possible that someone has already opened such a topic, so you can add your question / comment in this topic.

2. The forum is not permitted to scare, cursing, use vulgar words, defamation, and similarly regular members, or an editorial team.

3. If the message contains one of the above, it will be deleted immediately and without explanation, whereby a user can be cautioned that he will not repeat the mistakes that are breached by the Rules in the future.

4. If you do not understand why your message has been deleted or you believe that you have been damaged, contact the moderator who is in charge of that part of the forum at the PM (private message) or directly to the board administrator.

5. All topics and messages "Why my message is deleted", "Administrator / Moderator hates me" and the like will be deleted immediately and without explanation. This includes all petitions, petitions, and petitions to cancel your suspended orders, themes, etc.

6. If you feel that the Rules have been violated or a message or topic has been hurled or reported to you in some way, report it via the "Report to moderator" link or via private message to the moderator in charge of that part of the forum. If the moderator concludes that your reasoning for removing part or all of the topic / message is justified, the topic / message will be partially or completely removed, or otherwise abbreviated.

7. The messages are not allowed to use all capital letters (CAPS), bulky fonts, Java Script, tables, special headers, abbreviated letters, or similar HTML / BBcode content. Otherwise, such messages will be deleted and the author is warned.

8. Remember that the forum is based on the good will of the participants, and that no one is obliged to respond to your topic / message! So, do not expect anyone to do all the work for you. We will be happy to help you with any questions you have, or in case it is "burning under your feet", but you need to show at least a little understanding of people who are trying to answer your subject.

9. Do not be impatient! There is a great opportunity to get an answer / replication immediately after fasting, but it will often process more than 1-3 days before someone who is interested in your topic appears. Do not repeat the message within a few days if you see that nobody answers.

10. Do not believe the first answer you receive. Wait a few days until more people are involved in the discussion and give their opinion on the topic. It is very possible that you will have to choose the right option from the range of offered answers, after considering all the arguments.

11. The full responsibility for the content of the published articles on the forum is solely for their authors, whose pseudonym is clearly marked next to the contents of the text.

12. Administrators / moderators are not responsible for what forum members write. Administrators / moderators are solely responsible for the content of their messages.

13. Administrators / moderators and members of the forum do not answer for a word that somebody else says or exhorts on their behalf on other sites, forums or chat.

14. It is forbidden to place infected warez links!
Owners and moderators of the forum do not bear responsibility if you collect a virus when downloading a file from a forum that was posted by a regular member.
All you take from the forum is at your own risk!

In order to register an order:

1. It is forbidden to register more than one user name. Otherwise, both old and new ones will be banished. This is especially true for those who open new accounts to threaten, denigrate, and so forth. It also applies to already banned users who, by opening a new account, try to re-participate in the work of the forum.
The use of the forum is not right anymore ?? privilege!

Generally:

1. If a member of a forum does not behave according to this Rulebook, it will be warned in the form of a warning. Also, if the Administrators / Moderators estimate that a member has committed a more serious offense, a member may be banished for a specific time or completely away from the forum. The decision will be made by the editorial team of the forum.

2. If you notice that a certain policy item is violated, feel free to contact one of the moderators.

3. Also, Forum moderators are obliged to respect all the items of this policy. If you believe that one of the moderators does not abide by the above, behave violently or bias, you can contact the forum owners at PM (Administrators)

Regarding remarks and questions:

1. If you have any questions or comments regarding the Forum, feel free to contact one of the moderators, or post a question in the Forum-related forum.

Sirmium Community is privately owned and as such in no way corresponds to the content of the texts written by members of the forum. The views of members of the forum do not represent the views of the community or their owner. The views of the staff of the forum also do not represent the attitude of the community or their owner, because they are individual in nature. Also, the Sirmium Community or their owners are in no way responsible for any inconvenience that may occur to you due to non-compliance with the above and general terms of use of the forum.

By using this forum, you promise not to send material that is false, defamatory, inaccurate, vulgar, sexually oriented, threatening, threatening the privacy of other people or in any way violating the international laws or laws of the country where the server of this forum is located. You agree that you will not send material protected by copyright if you do not own copyright or do not have a written permission from the copyright owner of the material. Spam, advertising, chain letters and pyramid schemes are also prohibited on this forum.

Please note that the staff or owners of this forum can not verify the correctness of the messages. We do not follow actively sent messages and therefore we are not responsible for their content. We do not guarantee the correctness, completeness or usability of any information displayed. Sent messages express the views of the author and not necessarily the views of the staff or owners of this forum. Anyone who notices the controversial message can immediately notify administrators or editors. The staff and owner of this forum reserve the right to remove controversial content within a reasonable time if they find that removal is necessary. Since this process takes place manually, you realize that we can not immediately remove or edit all messages. This also applies to information in the profiles of our members.


Your Sirmium Community Community!

Edit by !! What ? :English============================
Ako sam ti pomogao lupi: HVALA!
============================


-= Ako ti treba bilo kakva pomoc, mozes me kontaktirati na FB =-


04 Apr 2015 18:55
Profile WWW
Display posts from previous:  Sort by  
This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.   [ 1 post ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Jump to:  
cron
Night Diamond Slide Glow